BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CHỌN HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN


Vui lòng chọn hệ thống cần đăng ký tài khoản
Logo

Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư

Hệ thống khác

HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 73035899 (nhánh 103) | 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn