Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 15 tháng 5 năm 2021

Đổi mật khẩu

Tài khoản
Mật khẩu cũ
Mật khẩu mới
Nhập lại mật khẩu
(Mật khẩu 8 ký tự trở lên bao gồm 3 trên 4 yếu tố: số, chữ hoa, chữ thường, ký tự đặc biệt)
Hệ thống đăng ký tài khoản của Bộ kế hoạch và Đầu tư
Đơn vị xây dựng, quản lý vận hành: Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080 43500. Email: dautucong@mpi.gov.vn